Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

בקרה תקציבית במערכת CarPro

מרכיבי הבקרה התקציבית
מערכת CarPro מספקת לגוף הכספים בארגון כלים נוחים לקבלת מבט על ובקרה על תקציב הארגון המופנה לצי הרכבים.
מנגנוני הבקרה התקציבית במערכת מושתתים על שני סוגי אמצעים:

 • דשבורד גרפי
 • דוחות בקרה
הדשבורד הגרפי
הדשבורד הגרפי מפורט המציג שורה של מחוונים המשקפים את השימושים בפועל על ציר הזמן.
בארגונים הבנויים ממספר ישויות (ריבוי ח.פ.) ניתן לקבל בדשבורד תצוגה ספציפית לחברה בקבוצה או תצוגה מצרפית עבור כל הקבוצה.

להלן נושאי בקרה להם מוקדשים מחוונים גרפיים בדשבורד:
 • הוצאות שכירות רבעוניות - סכום הוצאה על שכירות ליסינג בארבעת הרבעונים האחרונים
 • הוצאות דלק רבעוניות - סכום הוצאה על דלק בארבעת הרבעונים האחרונים
 • צריכת דלק ממוצעת - כמות ליטרים ממוצעת וסכום הוצאה ממוצע על דלק ב-12 החודשים האחרונים
 • כמות רכבים - מבט חודשי לאורך שנה אחרונה
 • התפלגות סוגי רכבים
דוחות הבקרה
הדוחות הבאים משתמשים לצורך בקרה תקציבית:
 • דוח עלויות והערכת חיובים - מרכז את החיובים בפועל לאורך החודשים האחרונים ואת צפי החיובים לחודש הבא בחלוקה לספקים
 • דוח חשבוניות ספקים - מאפשר לפלח את חיובי הספקים בפילוח תאריכי וקוד הוצאה
 • חיובים חוסרים עבור ריצה - מאפשר לאתר פערי חיוב בגין רכבים פעילים בצי
 • דוח חיובים לרכב נבחר - מאפשר בחינה של הוצאות בגין רכב נתון
תצלומי מסך