Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

ניהול תיקי נהג במערכת CarPro

מבנה תיק הנהג
תיק הנהג מציג באופן בהיר וידידותי את כל המידע המקושר לנהג.
אל תיק הנהג ניתן להגיע בחיפוש מתוך דף רשימת הנהגים או בקליק מתוך דף תיק הרכב.

תיק הרכב מכסה את הנושאים הבאים:
  • פרטי נהג
  • הסטוריית רכבים
  • פרטי נהגים נוספים
  • רשומות נוהל 6
  • עברות תנועה
  • השתלמויות
פרטי נהג
אזור זה של תיק הנהג מציג את פרטיו האישיים של הנהג, פרטי קשר, פרטי רישיון הנהיגה, השיוך הארגוני ואת הסטטוס.
בנוסף באזור זה ניתן לתייק קבצים סרוקים המשוייכים לנהג.
הסטורית רכבים
התצוגה הראשית של תיק הנהג כוללת טבלה אשר מציגה את פרטי הרכבים אשר היו משוייכים לנהג בהווה ובעבר.
כל רשומת רכב מציגה את פרטי הדגם, ספק הרכב ואת התאריכים בהם היה משוייך הרכב לעובד. הקלקה על מספר הרישוי מאפשרת ניווט מהיר למעבר לתיק הרכב .
פרטי נהגים נוספים
בחלק זה המערכת מאפשרת לנהל את פרטי הנהגים המורשים הנוספים מקרב בני משפחתו של העובד.
עבור נהג נוסף יש להגדיר שם, קרבה, תאריך לידה, מספר ותוקף רישיון נהיגה, וניתן לצרף סריקה של הרישיון התקף.
רשומות נוהל 6
אזור זה מאפשר לתעד תלונות המתקבלות אודות הנהג במסגרת נוהל 6.
בעת תעוד רשומה חדשה יש לציין את תאריך ושעת האירוע בגינו התקבל הדיווח/התלונה, את פרטי הדיווח, את התגובה אשר התקבלה מהנהג לאור הדיווח ואת סיכום הטיפול במקרה.
עבירות תנועה
אזור זה מאפשר לנהל מעקב אחר דוחות אשר התקבלו בגין עבירות תנועה של הנהג.
השתלמויות והכשרות
בחלק זה המערכת מאפשרת לנהל מעקב אחר ההכשרות אותן קיבל הנהג.
בעת תעוד רשומה חדשה יש לציין את תאריך ההשתלמות, את סוג ההשתלמות, ניתן להוסיף סיכום השתתפות מילולי ולצרף סריקה של התעודה/אסמכתא בגין ההשתתפות.
תצלומי מסך