Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

ניהול הזמנות במערכת CarPro

הנפקת הזמנות חדשות
מערכת CarPro מנהלת באופן חצי אוטומטי את תהליך הוצאת ההזמנות לספק הליסינג ולספקים הנוספים המקושרים לרכב (ספק הדלק, כבישי האגרה, השטיפה וכיוב'). מיד לאחר סבב אישור פנימי של הזמנת רכב ליסינג חדש, נשלחת מהמערכת הזמנה לספק הליסינג בתבנית אימייל פורמלי עם כל המידע הדרוש לגבי הרכב המוזמן כולל פרטי הדגם, מחיר העסקה, פרטי הנהג, אתר אספקה רצוי, מועד צפוי לאספקה (על פי תאום מוקדם מול חברת הליסינג) וציון לגבי נחיצות גישור.
לקראת האספקה, לאחר עדכון במערכת של מספר הרישוי עבור הזמנה, תשלחנה באופן אוטומטי ההזמנות לספקים הנוספים.
סיום עסקאות
בדומה למנגנון הנפקת הזמנות חדשות, מערכת CarPro כוללת מנגנון לניהול תהליך סיום הסכמי ליסינג.
הודעות סיום עסקה נשלחות באופן מדורג לכל הספקים הנוגעים לרכב לאחר עדכון תאריך צפי סיום עסקה. לספק הליסינג הודעת הצפי נשלחת באופן מיידי, בעוד שאל יתר הספקים נשלחת הודעת הסיום/הניתוק יום לפני מועד הסיום.
תהליך סיום הסכמים רלוונטי בין אם מדובר בסיום מוקדם של הסכם ליסינג ובין אם מדובר במעבר בין ספקים בסיום סדור של תקופת ליסינג.
מסך הזמנות ליסינג
מסך רשימתי זה מציג במרוכז את כל ההזמנות אשר נמצאות בתהליך, קרי רכבים אשר הוזמנו (או עומדים להיות מוזמנים) וטרם סופקו.