Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

ניהול ובקרת ספקים במערכת CarPro

רשימת ספקים מאושרים
במודול הספקים מנוהלים במערכת CarPro רשימת הספקים המאושרים מבחינת מחלקת הכספים.
ללא עדכון מספר כרטיס הנה"ח בכרטיס הספק במערכת, לא ניתן לקלוט ולהזין חשבוניות במודול הבקרה.
מחירון ליסינג
מערכת CarPro מאפשרת להגדיר תחת ספקי הליסינג את הצעות הרכב התקפות - מחירון הליסינג. הצעת רכב מוגדרת ע"י דגם רכב, מחיר עסקה לפני מע"מ (בחלוקה למרכיבי שכירות, אחזקה וסכום פטור) וקילומטראז' שנתי.
כל הזמנה חדשה לרכב ליסינג המופקת במערכת נוצרת על בסיס אחת מהצעות הרכב התקפות, כך שמייל ההזמנה הנשלח לספק משקף את הפרטים המסחריים המעודכנים כפי שתועדו במחירון התקף.
בקרת חיובים
מרכיב מרכזי של מערכת CarPro הוא מודול בקרת חשבוניות הספקים, באמצעות מודול זה ניתן לקלוט ולבקר באופן יסודי את החשבוניות המתקבלות מהספקים בכל חודש.
כל חשבונית מבוקרת הן ברמת הסה"כ והן ברמת השורות אשר מרכיבות את החיוב. את פרוט החשבוניות ניתן לקלוט מקובץ או להקליד באופן ידני.

בקרת החיובים מתמקדת ברבדים הבאים:
  • שלמות החשבונית - בדיקה כי סך השורות תואם את סך החשבונית
  • זיהוי מספר רישוי - בדיקה כי הרכב עבורו התקבל החיוב, מוגדר ומוכר במערכת
  • בדיקת תקופת החיוב - בדיקה כי הרכב אכן היה פעיל בתקופת החיוב
  • בדיקת תעריף החיוב - בדיקה כי סכום החיוב תואם את התעריפים המצויינים במערכת
  • מניעת כפל חיוב - בדיקה כי לא בוצע חיוב זהה עבור קבלת השירות בעבר
תצלומי מסך