Tel: 072-2433222 - Mail: contact@tandemwise.com

סימולצית שכר עבור לקיחת רכב צמוד

כלי הסימולציה
מערכת CarPro מספקת למחלקת השכר בחברה כלי יחודי המאפשר לחולל סימולציית שכר לעובדים למול בחירת רכב מסוים. מנוע הסימולציה מתחשב בכלל תקנות המיסוי ומספק גמישות להזין פרמטרים על מנת לשקף סוגים שונים של עובדים.
מסך קדם הסימולציה
במסך קדם הסימולציה ניתן לעדכן שורת מאפיינים המתארים את תנאי העסקת העובד ואת מוד הזכאות של העובד לרכב (מוד זכאות = האם בעת לקיחת רכב מתבצעת הפחתת שכר), מאפיינים אשר מספקים את את בסיס החישוב.

רשימת מאפיינים כוללת:
  • גובה שכר פנסיוני
  • תוספות שכר לא פנסיוניות
  • מוד זכאות לרכב
  • סכום אחזקת רכב (אשר יקוזז אם העובד יקח רכב)
  • נקודות זיכוי במס
  • ישוב מגורים (עבור המתגוררים בישובים עם הטבת מיסוי)
  • השתתפות המעביד ברכב
  • מכפיל פנסיוני לחישוב הפחתת שכר
  • חבילת דלק מינימלית בלקיחת רכב
  • הקצאת דלק על חשבון המעביד
מסך הסימולציה ההשוואתי
במסך זה מספק טבלת השוואה בין שני מצבים: מצב ללא רכב למול מצב עם רכב נבחר.
את תוצאות הסימולציה ניתן להדפיס ולהעביר לעובד המתעניין.
תצלומי מסך